top of page
  • תמונת הסופר/תDATwise Ltd

מה היא מערכת לניהול HSEQ?

עודכן: 12 באוג׳ 2021

תוכנה לניהול בטיחות, גהות, איכות סביבה, איכות - HSEQ (בעברית: תוכנה לניהול בטיחות, גהות, איכות סביבה, איכות; HSEQ, ראשי-תיבות: Health, Safety, Environment, Quality) היא תוכנה המשמשת למטרת מעקב ותיעוד, תכנון וניהול אפקטיבי של נוהלי ותהליכי בטיחות, גהות, איכות הסביבה, איכות.

יעוד תוכנות HSEQ

1) תכנון וניהול אפקטיבי של תהליכי בטיחות, גהות, איכות הסביבה, איכות המסייע לפעילות עסקית תקינה ורציפה.

2) חסכון כספי הנובע מהפחתת כמות אירועי בטיחות, תאונות עבודה ומחלות תעסוקתיות.

3) הפחתת הסיכונים ומפגעים שבאחריות הארגון, תוך שיפור מתמיד ופעולות מתקנות להפחתת הסיכונים.

4) מאגר מידע מרכזי לכלל המידע והנתונים, מאפשר אחזור מידע בקלות וניהול ושליטה מרכזיים במידע הרב שנאגר לאורך השנים.

5) פרואקטיבית המסייעת לניהול ותפעול שוטף ועמידה ביעדים.

6) אפשרויות לדיווח מהשטח בקלות ויעילות, ובכך מעודד את העובדים להיות פעילים ולשתף פעולה.

7) שליטה ובקרה על ידי דוחות המאפשרים יכולות ניתוח ושיתוף הדוחות.

8) מאפשרת להבין ולנהל טוב יותר את הבטיחות בעבודה, גהות, איכות הסביבה על ידי: מיפוי סיכונים, דיווח על תקריות, תזכורות לקיום נהלים, בקרה וביקורות, פעולות נדרשות לעמידה בנהלים וכו'


התפתחות תוכנות HSEQ

חוק החברות, התשנ"ט-1999, כפי שהוא מפורש בשנים האחרונות, מטיל את האחריות בנוגע לנושאי בטיחות, גהות ואיכות הסביבה על בעלי חזקה, כלומר מנהלי החברות ובעלי החברות.

תוכנות לניהול תחום HSEQ הן חלק ממנגנוני הפיקוח והבקרה של המנהלים ושל חברי הדירקטוריון על נושאי בטיחות, גהות, איכות סביבה, שימוש בתוכנה מפורש כחלק מחובת המעסיק לספק אמצעים לביצוע תפקידו של ממונה הבטיחות.

תוכנה לניהול בטיחות, גהות, איכות סביבה אינה מיועדת להחליף את הדרישות החוקיות לפעילות הארגון. וכן אינה באה במקום ממונה הבטיחות ואיכות סביבה, אלא מטרתה לייעל ולתמוך בפעילותם, לבקר ולנהל את הפעילות.


תוכנת HSEQ היא חלק ממשפחת מערכות המידע הניהוליות (באנגלית: Management Information System, או בראשי תיבות, "MIS").

בשונה מתוכנות Enterprise resource planning שהחלו להופיע בשנות ה-90, תוכנות HSEQ החלו להופיע, בעיקר באוסטרליה וארצות הברית, בעשור הראשון של המאה ה-21.

בחמש השנים האחרונות משנת 2014 ישנה צמיחה בהטמעת תוכנות לניהול בטיחות HSEQ משולבות אפליקציות ייעודיות וזאת כיוון שיש חשיבות גדולה ליכולת לדווח מהשטח על תקריות ולנהל ביקורות, הפעילות של ממונה הבטיחות מורכבת מעבודת משרד לצד עבודת שטח ולכן הפתחויות הטכנולוגיות בתחום הסמראטפונים והטאבלטים הייתה מפתח להפתחות בנושא תוכנות משולבות אפליקציה HSEQ.


על פי תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ממונים על הבטיחות), תשנ"ו-1996 חובת המעסיק לספק לממונה הבטיחות את כל האמצעים הדרושים לביצוע תפקידיו, ולאפשר לו לבצעם ולוודא כי הוא ממלא תפקידיו. נכון לשנת 2019 כאשר ישנה זמינות לטכנולוגיה וברור שלא מצפים ממונה הבטיחות לנהל את תפקידו בעזרת דפי נייר ומכך ניתנת פרשנות לתקנה זו לשימוש בתוכנה ואפליקציה לנושא כחלק מחובת המעסיק לספק אמצעים לביצוע תפקידו של ממונה הבטיחות.


קישור למקור המידע, נלקח מויקפדיה (מדובר בטקסט בעל רישיון CC-BY-SA)


Commenti


bottom of page